Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú pályázati felhívás.


A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.

Az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan
1. célterület:
Az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése:


épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás

 • épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

 • napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre;
 • hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 • geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre
 • napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.


2. célterület
Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.


3. célterület esetében:
Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése:

 • a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;
 • a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési értékig.


Nem támogatható tevékenységek:

 • Új épület építése;
 • Természetes személy tulajdonában álló ingatlan felújítása, korszerűsítése;
 • Kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó épületek belső részének felújítása; korszerűsítése, bővítése;
 • Önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése;
 • Lakóépületek belső részének felújítása, korszerűsítése;


A projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő: 24 hónap.


Támogatást igénylők köre

1. célterület esetében:

 • vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
 • vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

2. célterület esetében:

 • vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
 • vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

3. célterület esetében:

 • vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
 • vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.


Támogatási kérelem benyújtási határidők:
2016. év 07. hó 31. nap
2017. év 01. hó 31. nap
2017. év 06. hó 30. nap
2017. év 11. hó 30. nap
2018. év 03. hó 27. nap


A támogatás maximális összege:

 1. célterület: 50 millió Ft
 2. célterület: 50 millió Ft
 3. célterület: 30 millió Ft


A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

 • nonprofit szervezet esetén a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot,
 • önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát,
 • bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást,
 • a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot,
 • az értékeléshez a 4.4.2-es fejezet 3. pontjában meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat,
  1. és 2. célterület esetén
          fenntartási és üzemeltetési terv és az abban kért dokumentumok,
          Forster Központ közhiteles nyilvántartása
          helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet
          tervdokumentáció
          energiatanúsítvány, energiahatékonysági terv
          konzorciumi megállapodás
  3.célterület esetén:
          fenntartási és üzemeltetési terv és az abban kért dokumentumok
          Forster Központ közhiteles nyilvántartása
          helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet
          jegyző igazolása
          Helyi Esélyegyenlőségi Program
          konzorciumi megállapodás
 • eszköz, illetve gép beszerzése esetén a műszaki leírást;
 • ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor az ÁÚF 7. fejezete szerinti dokumentumokat,
 • ÉNGY-ben nem szereplő kiadási tételek esetében három darab árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását,
 • építési beruházások esetén:
  építési engedélyköteles beruházás esetén
          az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és
          az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket),
  nem építési engedélyköteles beruházás esetén
          az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és
          az ügyfél nevére szóló, a beruházás megvalósítási helyének polgármestere által kiállított igazolás arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött VAGY a településképi bejelentés tudomásulvételéről kiállított igazolás
          az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat;