Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Kép címe

A Kormány célul tűzte ki az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését.

A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani.


A pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. Továbbá cél az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:

A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, amelyek során a fejlesztések a következő célok megvalósulását szolgálják:

 • magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása;
 • versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése;
 • piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitásbővítés.

Támogatható tevékenységek:

 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.

1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az energia-, illetve az egyéb inputhatékonyság fokozása.

1/1 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése
 • Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése.

1/2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.

 • Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése.
 • Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése.

2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 • Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
 • Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
 • Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
 • Villamosenergia termelés.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

 • Projekt előkészítés:
 • Szakmaielőkészítés,
 • Közbeszerzés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás;
 • Ingatlan beruházás.

A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:

 • 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.

A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők.

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 • tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
 • tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
 • a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában, kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a legalább öt kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt. Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A konzorcium összes tagja ügyfél-azonosítóval kell, hogy rendelkezzen.

Konzorcium esetén a tagoknak külön-külön meg kell felelniük a rájuk vonatkozó feltételeknek.

Támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 15. naptól van lehetőség