Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program tájékoztató

Kép címe

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) arra épít, hogy a javuló gazdasági környezet, a stabilizálódó makrogazdasági helyzet a vállalkozásokat tevékenységük minőségi fejlesztésére, bővítésére ösztönözze.
A program fő célkitűzés a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése.
A 2014-2020 fejlesztési időszakban a legnagyobb forrásaránnyal bíró operatív program a GINOP.1. Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése II.

Az intézkedés fő célja, hogy elsősorban a kkv-kat egyszeri technológiai ugráshoz segítse, ezáltal innovatív infrastrukturális fejlesztések segítségével nemzetközileg is versenyképessé váljanak. Másodlagos cél, hogy kkv-k termelési folyamatainak anyag- és energiaintenzitása csökkenjen.

Az intézkedésben csak már létező technológiák és megoldások kombinációján alapuló újítások bevezetése történik.

Ez az intézkedés lehetőséget biztosít a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A vállalkozások kapacitásbővítését célzó fejlesztések fókuszát a feldolgozóipari ágazatokban működő kkv-k, a szabadvállalkozási zónában működő nem feldolgozóipari kkv-k adják.

Az intézkedés fő célcsoportja a feldolgozó iparban (termelőszektorban) működő kkv-k, amelyek magas növekedési potenciállal rendelkeznek, export orientáltak, képesek feljebb lépni a termelési értékláncban, innovatívak, illetve készek üzleti együttműködéseket kialakítani és működtetni.

A 1. prioritás keretében az alábbi élő pályázati kiírások állnak egyenlőre rendelkezésre:

GINOP-1.2.1-15 – Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

            Támogatási összeg: 50 millió -500 millió Ft

GINOP-1.2.2-15 – Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

            Támogatási összeg: 5 millió – 50 millió Ft

GINOP-1.3.1-15 – Mikor-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

            Támogatási összeg: 1,5 millió – 20 millió Ft


2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció

K+I tevékenységek, beruházások, kapcsolatok támogatása

Az intézkedés keretében a vállalkozások önálló K+I tevékenységének támogatása valósul meg. A vállalkozások versenyképességének és K+I tevékenység ösztönzése érdekében támogatják az innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztését, legalább az ún. MVP vagy demonstrációs fázis eléréséig, illetve esetenként azon túl, a piacra lépésig is.

A vállalati K+I kapacitásfejlesztésen keresztül a helyi gazdaságba integrálódó társaságokat támogatják, melyek a K+I alapú külföldi működő tőke beruházások mértékére, a gazdasági növekedésre, a technológia-transzfer intenzitására, valamint a kutatás-fejlesztés területén foglalkoztatott munkaerő számának növésére jelentős hatást gyakorolhatnak. A beavatkozás célja a nemzetgazdasági szinten jelentős méretű, a hazai innovációs környezetbe integrálódó egyedi K+I beruházások ösztönzése, ezen belül különösen új vállalati K+I munkahelyek teremtésének elősegítése, valamint a kapcsolódó K+I infrastruktúra létrehozása.

A beavatkozás célja a kkv-k és feltalálók K+I tevékenységének ösztönzése és elősegítése innovációs szolgáltatások vásárlásának, valamint szellemi alkotások hazai, vagy nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatásával.

Főbb célcsoportok (kedvezményezettek jellemző típusai): innovációs értékláncban részt vevő vállalkozások. A kedvezményezettek körében lehetnek a vállalati K+I tevékenység elősegítésével összhangban: vállalkozások, valamint közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek).

Csak azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek az S3 céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz.


3. Infokommunikációs fejlesztés

Fejlett digitális gazdaság, informatizált folyamatok a KKV-knál

Az intézkedés támogatni fogja az üzleti IKT megoldások, magasabb hozzáadott értéket és vállalati hatékonyságot biztosító szoftverek és alkalmazások bevezetését, a vállalati elektronikus folyamatmenedzsment megteremtését és fejlődését.

Támogatásra kerülnek többek között szemléletformáló és kommunikációs kampányok, rendezvények, workshopok, nyílt napok, tanácsadási tevékenységek.

A program támogatja a hazai vállalkozások üzleti hatékonyságának növelését felhőalapú (pl. IaaS, PaaS, SaaS) IKT megoldások bevezetésének és fejlesztésének támogatásával, használatának (pl. voucher eszközökkel történő) ösztönzésével.

Az intézkedés kedvezményezettjei hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (agrár kivételével minden ágazatban), hazai szakmai és gazdasági érdekvédelmi szervezetek, kereskedelmi és iparkamarák lesznek.


4. Energia

Energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése

A beavatkozások a versenyképesség erősítését az épületek és gazdasági termelési folyamatok energiaszükségletének csökkentésével, illetve a megmaradó energiaigény minél nagyobb hányadának megújuló energiaforrások alkalmazásával történő kielégítésével kívánják elérni.

A prioritás keretében támogatni kívánják a gazdasági szektor energiahatékonyságának javítására és megújuló energia felhasználásának növelésére irányuló fejlesztéseit.

A magyarországi adottságokhoz igazodóan a támogatásokkal a napenergia, a biomassza (ide értve a hulladékok biológiailag lebomló részét is), a geotermikus- és vízenergia valamint hőszivattyúk hasznosításának növelését kívánják ösztönözni.

Támogatásban részesülhetnek a vállalkozások épület- és gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára vonatkozó korszerűsítései, továbbá megújuló energiaforrásokra támaszkodó (épületek vagy gazdasági-termelési folyamatok) fejlesztései, vagy komplex (hatékonyságot célzó fejlesztés megújuló energia alkalmazásával együtt) beruházási programjai.

Az alábbi beavatkozások támogatására nyílik lehetőség, beleértve egyúttal az önállóan megvalósuló projekt-előkészítési tevékenységet is:

  • Épületek energiahatékonysági korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása

A beavatkozás keretében a vállalkozások (kkv-k) épületeinek energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítéseit tervezik támogatni.

  • Gazdasági-termelési folyamat energiahatékonysági korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása

A beavatkozás keretében lehetőség nyílik a gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és vagy villamos energia igényének részbeni- vagy teljes kielégítésére megújuló energiaforrások felhasználásának növelése által, ahol támogathatók például napelem, napkollektor, biomassza, geotermia, vízenergia hőszivattyúk alkalmazása és a termelés során keletkező hulladékhő hasznosítása is.

A prioritás lehetőséget teremt komplex fejlesztés keretében az épületek és, gazdasági-termelési folyamatok energiahatékonysági korszerűsítésére megújuló energiaforrások alkalmazása mellett.


5. Foglalkoztatás

Munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodása

Az intézkedés támogatja egyrészt a működéshez igazított rugalmas munkaszervezési módszerek elsajátítását, a gazdasági szereplők rugalmas foglalkoztatás és munkaszervezés előnyeiről történő tájékoztatását. Olyan beavatkozások szükségesek, amelyek javítják a vállalati munkaszervezési kultúrát, segítik a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztését, családbarát munkahelyi környezet kialakítását, a munka és a magánélet összehangolását.


6. Versenyképes munkaerő

Egész életen át tartó tanulás

A munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása szakmai illetve általános munkahelyi képzések (munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap és személyes kompetenciák fejlesztése), alkalmazkodást elősegítő képzési és átképzési programok révén támogatja a vállalkozások humán-erőforrás fejlesztéseit, amelyek hozzájárulnak a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez, a versenyképesség javításához, ezáltal megtérülő befektetéssé válhatnak az üzleti szereplők számára.


A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében az említett kiírásokon kívül csak kiemelt programot finanszírozó pályázatok élnek jelenleg.