EMVA Falugondnoki-, polgárőr stb. gépjármű pályázat 2015 - MEGJELENT!

Kép címe

2015. május 4.-én nyílik a felület 8 óra 00 perckor!
A 2015.04.17-i Magyar Közlönyben megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet.
A támogatási kérelmet az ügyfél ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) 2015. május 4-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án18:00 óráig.


A támogatási kérelemhez csatolandó mellékleteket elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

Támogatás igényelhető új gépjármű beszerzésére az alábbi célokra:

  • kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan,
  • kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan.

Egyéb szolgáltatás: "a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások, továbbá bűnmegelőzési célú, valamint egyéb közösségi célú szolgáltatások"

Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege az alábbi gépjármű-kategóriák esetében:
a) terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;
b) mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint.

Elszámolható kiadásnak minősül:
a) a gépjármű beszerzési értéke;
b) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;
c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;
d) beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége;
e) a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;
f ) az arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80 000 forintig.
(2) A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható.

A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet legkésőbb 2015. szeptember 21-ig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. október 5-ig nyújtható be.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén a 2015. évben benyújtható támogatási
kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvét vagy a határozatát;
Feladatátadás esetén a 2015. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének arról szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a határozatot, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladat ellátási szerződés keretében kívánja működtetni;

b) nonprofit szervezet ügyfél esetén az egységes szerkezetű létesítő okiratot, amely tartalmazza a fejleszteni kívánt tevékenységet;

c) egyházi jogi személy ügyfél esetében a bevett egyház, egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló kivonatot, vagy nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetében az egyházi jogi személyiséget igazoló egyházi igazolást, amelyet a bevett egyház egészének, illetve legfőbb szervének, vagy az adott belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy a bevett egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki;

d) a 8. § (2) bekezdés szerinti szakmai programot, amely tartalmazza a 4. mellékletben meghatározott pontozási szempontokalapját képező adatokat;
e) az 1. célterület keretében a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás jogerős működési engedélyét;
f) a 7. § (1) bekezdés d)–f) pontjai kivételével legalább két azonos műszaki tartalommal rendelkező, a 9. § (2) bekezdésének megfelelő árajánlatot, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását.

El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:
a) az ügyfél nem csatolja hiánytalanul a 11. §-ban meghatározott dokumentumokat,
b) az ügyfél támogatási kérelmével elért pontszám nem éri el a 4. melléklet szerint meghatározott maximum
pontszám legalább 50%-át, vagy
c) a támogatási kérelem meghaladja a 10. § (5) bekezdésben foglalt korlátot.